Historie první etapy projektu je zaměřena na popis kroků vedoucích k odstranění vlhkosti ze základů kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů, jehož základní kámen byl položen v roce 1936. K historii kostela je více uvedeno v novinových článcích z doby jeho výstavby a ve Fotodokumentaci v projektu Malečovsko – historie, v části Čeřeniště. K architektonickému pojetí kostela je více zde. Projekt k odstranění vlhkosti ze základů kostela byl úspěšně završen téměř po 4 letech úsilí uspořádáním malé slavnosti dne 4. 5. 2024 (viz spodní část této stránky).

Projekt "Kostel Čeřeniště" však úpravou základů nekončí. Bude pokračovat druhou etapou, a to opravou omítky. Blíže viz Omítka: historie projektu .

18. 8. 2020 – Schůzka na místě stavby

Účastníci: Biskupství litoměřické: děkan Havelka, stavební technik Fiedler; spolek Malečovský rozhled: Petr; spolek Čeřenišťští patrioti: Antoš; stavební firma Hart Kubota: Hart

Závěry: spolek Malečovský rozhled bude zmocněn zástupci církve k projednání projektové dokumentace s orgány státní správy; příští schůzka se uskuteční za přítomnosti statika a projektanta

17. 9. 2020 – Schůzka na místě stavby

Účastnící: Biskupství litoměřické: děkan Havelka, stavební technik Fiedler, spolek Malečovský rozhled: Petr, spolek Čeřenišťští patrioti: Antoš; stavební firma Hart Kubota: Hart; statik: Starý; projektant: Pechek

Závěry: spolek Malečovský rozhled obdržel zmocnění k projednání projektové dokumentace s orgány státní správy; statik zpracuje krátkou zprávu (statika kostela, resp. vchodu je stabilní, nebude zřejmě potřebovat speciální zásahy); projektant bude potřebovat zaměření stávajícího stavu a výkop dvou sond podél obvodového zdiva k určení hloubky a složení základů (zajistí: Petr)

5. 10. 2020 – Zpracován statický posudek

Předběžný statický posudek zpracoval Ing. Otakar Starý.

16. 10. 2020 – Výkop sond

Výkopové práce provedl Vladimír Břehovský z Tašova (viz Fotogalerie).

23. 10. 2020 – Zaměření stávajícího stavu

Geodetické práce provedl Michal Radina z Atlas Group, s. r. o.

Listopad 2020 až leden 2021

Společnost P. K. I. PROJEKT, s. r. o., resp. Ing. Jan Pechek zpracoval kompletní dokumentaci včetně promítnutí závěrů dalšího posudku statika, tentokrát k zabezpečení základů, jak vyplynulo po jejich odhalení při výkopu sond. Následně bude projekt projednáván s dotčenými orgány státní správy.

15. 2. 2021 – Schůzka na Biskupství litoměřickém

Účastníci: Biskupství litoměřické: děkan Havelka, stavební technik Fiedler, spolek Malečovský rozhled: Petr. Na schůzce byly probrány možnosti financování akce ze strany spolku a za biskupství.

Závěry: spolek a biskupství se pokusí zajistit polovinu potřebných prostředků, druhá polovina by mohla být hrazena z Česko-německého fondu budoucnosti nebo z evropských či národních dotací. Další schůzka k tomuto tématu se uskuteční v dubnu roku 2021.

Leden a únor 2021

Získána stanoviska Odboru územního plánování a stavebního řádu – památkové péče Magistrátu města Ústí nad Labem (koordinováno s Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem) a ČEZ.

16. 3. 2021 – ohlášení stavby

Na Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem podáno ohlášení stavby.

23. 3. 2021 – Výzva Odboru územního plánování a stavebního řádu

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem vydal Výzvu, aby stavebník ve lhůtě 30 dnů odstranil nedostatky podání.

Duben 2021

Pro doplnění Výzvy byl získán souhlas vlastníka stávající dešťové kanalizace s připojením nových rozvodů, zajištěno nové stanovisko Odboru územního plánování a stavebního řádu – památkové péče Magistrátu města Ústí nad Labem (koordinováno s Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem) a dále vyjádření Odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem a Severočeských vodovodů a kanalizací.

3. 5. 2021 – Schůzka na Biskupství litoměřickém

Účastníci: Biskupství litoměřické: děkan Havelka, stavební technik Fiedler, spolek Malečovský rozhled: Petr. Na schůzce byly upřesněny možnosti financování akce ze strany spolku a za biskupství. Mj. byla diskutována množnost získání dotace přes Místní akční skupinu Labské skály.

31. 5. 2021 - Oznámení Odboru územního plánování a stavebního řádu

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem vydal Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

23. 6. 2021 – Schůzka na zámku Žitenice

Účastníci: Římskokatolická farnost Proboštov: děkan Havelka, spolek Malečovský rozhled: Petr. Na schůzce byla prezentována činnost spolku na území Malečovska při dokumentaci drobných sakrálních staveb a odvedení vlhkosti ze základů kostela v Čeřeništi. Děkan Havelka přislíbil osobní finanční dar na kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v Čeřeništi a možnost projednání účasti německého partnera pro žádost o dotaci od Česko-německého fondu budoucnosti.

9. 7. 2021 – Schůzka s biskupem Litoměřické diecéze

V sídle biskupa Litoměřické diecéze, Mons. Mgr. Jana Baxanta, proběhla schůzka, na které zástupce spolku Malečovský rozhled prezentoval činnost spolku na území Malečovska při dokumentaci drobných sakrálních staveb a odvedení vlhkosti ze základů kostela v Čeřeništi.

26. 7. 2021 – Schválení stavebního záměru

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem vydal dne 26. 7. 2021 v rámci společného územního a stavebního řízení Rozhodnutí, kterým schvaluje stavební záměr na stavbu „Kostel Čeřeniště – odvlhčení základových částí“.

1. 9. 2021 - Stavební povolení

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem po nabytí právní moci Rozhodnutí z předchozího bodu vydal dne 1. 9. 2021 povolení stavby.

Říjen až prosinec 2021

Projednávání možností financování stavby pomocí různých dotačních titulů. V prosinci byla ze strany MAS Labské skály potvrzena možnost získání dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu (dále SZIF), zprostředkovatele finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů, a to ve výši 80% nákladů.

7. 1. 2022 - Schůzka na MAS Labské skály v Libouchci

Účastnící: Římskokatolická farnost Proboštov: děkan Havelka, spolek Malečovský rozhled: Petr, MAS Labské skály: Bischoffiová, Vošahlíková.

MAS Labské skály v průběhu února roku 2022 vypíše výzvu k podání žádostí o dotaci. Následně budou její komisí schváleny projekty, které se budou již přímo ucházet o dotaci SZIF. Na schůzce byl projednán postup podání žádosti, co musí splňovat a náležitosti s tím spojené. Mj. musí být zajištěn přístup do portálu SZIF.

26. 1. 2022 – žádost o přístup do portálu SZIF

Na Czech–pointu v Litoměřicích byly ověřeny podpisy na zmocnění Zdeňka Petra Římskokatolickou farností Proboštov k podání žádosti o přístup do portálu SZIF. Následně byla tato žádost osobně vyřízena na pracovišti SZIF v Ústí nad Labem a získán přístup do portálu.

18. 2. 2022 – výzva MAS Labské skály

MAS Labské skály vyhlásila výzvu k podání žádostí o dotaci. Více na https://www.maslabskeskaly.cz/obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-prv/7-vyzva/

4. 3. 2022 – seminář MAS Labské skály

MAS Labské skály pro žadatele o dotaci pořádá ve své kanceláři v Libouchci příslušný seminář, kterého se za spolek zúčastní Zdenek Petr.

30. 3. 2022 – podána žádost o dotaci

Přes portál SZIF byla podána žádost o dotaci ve výši 80% celkových nákladů, které k datu podání byly stanoveny ve výši 1 700 000,- Kč vč. DPH. Pokud bude dotace přiznána, práce musí proběhnout v roce 2023.

19. 5. 2022 – administrativní kontrola

Dne 19. 5. 2022 MAS Labské skály oznámila, že projekt úspěšně prošel administrativní kontrolou, věcným hodnocením a byl Výběrovou komisí MAS postoupen k výběru projektů Výkonnému výboru MAS, které se uskuteční dne 7. 6. 2022.

13. 6. 2022 – výběr projektů

Dne 13. 6. 2022 MAS Labské skály oznámila výsledek výběru projektu, který provedl Výkonný výbor MAS Labské skály dne 7. 6. 2022.

30. 6. 2022 – seminář k cenovým marketingům

Dne 30. 6. 2022 MAS Labské skály ve svém sídle v Libouchci uspořádal seminář k cenovým marketingům, resp. způsobu provedení řízení pro výběr dodavatele stavebních prací.

11. 7. 2022 – výzva k podání nabídky

Dne 11. 7. 2022 byla 3 dodavatelům (INSKY, s. r. o., HAGL, s. r. o. a stavební společnosti HART KUBOTA) odeslána výzva k předložení cenové nabídky na základě zaslaných podkladů, a to do 25. 7.

25. 7. 2022 – cenové nabídky

Do 25. 7. 2022 všechny tři oslovené firmy zaslali do datové schránky spolku na základě obdržené kompletní projektové dokumentace cenovou nabídku. Ta byla vytvořena formou vyplněného, spolkem zaslaného „slepého“ rozpočtu.
Rozhodujícím kritériem pro výběr dodavatele byla cena. Nejnižší nabídku předložila stavební společnost HART KUBOTA z Malečova.

3. 8. 2022 – smlouva o dílo

Dne 3. 8. 2022 byla uzavřena smlouva o dílo mezi Objednavatelem, Římskokatolickou farností Proboštov, a Zhotovitelem, Patrikem Hartem. Za Biskupství litoměřické smlouvu ještě kontrasignoval generální vikář. Vysoutěžená cena je 1 689 238,- Kč, provedení díla v období od 1. 5. do 15. 11. 2023. Veškeré financování v průběhu stavby bude zajišťovat farnost. Dotace, pokud bude schválena (viz další bod), ve výši 80 % nákladů (1 351 390,- Kč) bude vyplacena, v případě řádného průběhu výstavby, až po dokončení díla. Zbývající částku zajistí farnost (50 000,- Kč) a spolek (287 848,- Kč).

26. 8. 2022 – podání žádosti o schválení dotace

Dne 26. 8. 2022 po administrativní kontrole podkladů v MAS Labské skály spolek přes portál SZIF podal žádost o schválení dotace. K projektové dokumentaci byly nahrány veškeré podklady z průběhu organizování podání cenové nabídky, vysoutěžený rozpočet a smlouva o dílo. Výsledek schvalovacího procesu bude znám na přelomu listopadu a prosince roku 2022.

15. 12. 2022 - informace SZIF o výsledku adfministrativní kontroly

Dne 15. 12. 2022 SZIF písemně informoval spolek o kladném výsledku administrativní kontroly žádosti. Tím ale ještě nevznikl nárok na poskytnutí dotace.

17. 1. 2023 - podpis dohody o poskytnutí dotace!

V pověření Římskokatolické farnosti Proboštov Zdeněk Petr podepsal za příjemce dotace Dohodu o poskytnutí dotace Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) z Programu rozvoje venkova ČR ve výši 80% předpokládaných nákladů. Tedy 1 351 390,- Kč z celkových 1 689 238,- Kč.

4. 5. 2023 - předání staveniště

Dne 4. 5. 2023 se na místě stavby za přítomnosti Zdeňka Petra sešli zástupce Objednatele, stavební technik Fiedler, a zástupce Zhotovitele, Patrik Hart. Předmětem schůzky bylo předání staveniště a provedení příslušného zápisu do stavebního deníku (viz Fotogalerie Z PRŮBĚHU STAVBY). Při té příležitosti byly dohodnuty náležitosti, které jsou pro stavbu potřeba ještě zajistit.

27. 6. 2023 - zahájení prací

červenec, srpen 2023

Dne 27. 6. 2023 byly Zhotovitelem zahájeny práce. Byly provedeny výkopy, příprava k podbetonování základů a zajištěn odvod vody z dešťových svodů. Následně se v souladu s projektem postupně podbetonovávali v metrových úsecích stávající základy. Mezi dvěma podbetonovávanými úseky musely v prvním kole být vždy dva metrové úseky stávajících základů nepodkopané a nepodbetonovávané. Po uzrání betonu v prvním kole byly zahájeny práce v druhém kole podbetonovávání základů. Celkem tak proběhla tři kola. Viz Fotogalerie Z PRŮBĚHU STAVBY.

11. 8. 2023 - kontrolní den

Dne 11. 8. 2023 se na místě stavby v rámci kontrolního dne sešli zástupci objednatele a zhovovitele. Zástupce památkové péče Magistrátu města Ústí nad Labem se omluvil. V zápisu zkontrolního dne byl stručně popsán dosavadní stav prací.

2. 11. 2023 - předání stavby

Dne 2. 11. 2023 se na místě stavby k předání a převzetí stavby sešli zástupci objednavatele a zhotovitele. Byl sepsán příslušný protokol s tím, že stavba byla převzata bez závad a bez připomínek. Následně bude spolek z pověření farnosti zajišťovat kolaudační souhlas u stavebního úřadu a žádost o vyplacení dotace u Státního zemědělského a intervenčního fondu.

6. a 15. 11. 2023 - platby

Dle předchozí dohody spolek na účet farnosti převedl dne 6. 11. 2023 dar ve výši 222 848,- Kč. Následně farnost zhotovoteli dne 15. 11. 2023 proplatila fakturu v plné výši, tedy 1 689 238,32 Kč.

20. 11. 2023 - kolaudační souhlas

Dne 21. 11. 2023 vydal Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem kolaudační souhlas. Jemu předcházelo zajištění stanoviska Odboru životního prostředí a Oddělení památkové péče. Rovněž byl dodán Stavební deník s potvrzením stavbyvedoucího s příslušným oprávněním. Vzhledem k charakteru stavby bylo upuštěno od šetření na místě.

23. 11. 2023 - kontrola žádosti o vyplacení dotace

Dne 23. 11. 2023 spolek zaslal na MAS Labské skály s patřičnými přílohami ke kontrole žádost o výplatu dotace, kterou má poskytnout Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF). MAS Labské skály během následujícíh 14 dnů provede administrativní kontrolu žádosti, která potom bude podána přímo na SZIF.

4. 12. 2023 - žádost o vyplacení dotace

Administrativní kontrola MAS Labské skály proběhla bez připomínek, a tak byla dne 4. 12. 2023 přímo na SZIF podána žádost o výplatu dotace. Pokud proces na SZIF proběhne bez zádrhele, bude v průběhu prvního čtvrtletí roku 2024 dotace ve výši 1 351 390,- Kč poukázána na účet Římskokatolické farnosti Proboštov.

19. 1. 2024 - kontrola SZIF

Dne 19. 1. 2024 proběhla kontrola SZIF, zastoupeným kontrolory Hanou Růžičkovou a Pavlem Tůmou,  k proplacení dotace. Byly doloženy další potřebné doklady. Vše v pořádku. Dotace bude proplacena,  po další interní kontrole v rámci SZIF, cca do 2 měsíců.

(na snímku předseda spolku s Hanou Růžičkovou)

8. 4. 2024 - Oznámení SZIF o výši dotace

Dne 8. 4. 2024 přišlo do DS Biskupství litoměřického Oznámení SZIF, že pro projekt "Kostel Čeřeniště - odvlhčení základových částí" byla schválena dotace v dohodnuté výši.

4. 5. 2024 - mše  a poděkování

Na tento den je od 15.00 hod. naplánována mše svatá, na níž budou mj. pozváni všichni dárci, spřízněné duše a sympatizanti. Po mši proběhne oficiální poděkování všem, kteří se nějakým způsobem podílali na dokončení této akce k odvlhčení základů kostela. Naváže ženský pěvecký sbor Cantica Bohemica. A kdo bude chtít, přesune se ještě ke zrenovované kapli  Babiny III, aby ji mohl děkan Karel Havelka požehnat. Po návratu od kapličky se zase všichni sejdou na občerstvení. Program - viz přiložená pozvánka. Máme se na co těšit, přijďte!


4. 5. 2024 - malá slavnost

Už od 14.30 hod. se začínali objevovat první účastníci malé slavnosti. Kostel byl čistě uklizený a s nádhernou květinovou výzdobou zajištěnou Ivou Lukešovou. Lukešovi také poskytli improvizovaný stůl před kostelem, na který byly zatím položeny nádoby s nápoji. Postupně přinášené dobroty připravené s láskou místními (Pilníkovi, Kovaříkovi, Havránková, Ježkovi, Lukešovi, Budělovští, Petrovi) byly po dobu mše "uskladněny" ve zpovědnici uvnitř kostela. Venku bylo totiž krásné, slunečné počasí. V úvodu slavnosti předseda spolku poděkoval všem dárcům a krátce se zmínil o průběhu projektu "Kostel Čeřeniště - odvlhčení základových částí". Mše vedená děkanem Karlem Havelkou byla věnována Panně Marii v rámci jejích květnových slavností. Navíc kostel je zasvěcen Panně Marii Pomocnici křesťanů. Na mši navázalo vystoupení ženského pěveckého souboru Cantica Bohemica pod vedením sbormistryně Dominiky Valeškové. Zpěv z kůru, vlastně shůry, sestoupil a oblažil více než padesátku přítomných. Spolu se zvláštním světlem vytvářeném slunečními paprsky prostupujícími skrze nažloutlé skleněné tabulky oken hlasy vytvářely andělskou atmosféru. Nádhera....až za nějakou chvíli se přítomní odebrali před kostel, kde již bylo nachystané občerstvení. Lidé si pochutnávali a chválili dobroty, dobře se bavili. Všichni si považovali krásného počasí, které tak napomohlo vytvořit nevšední zážitek. 
Po nějaké době se asi polovina zúčastněných vypravila pěšky směrem ke kapličce. O jejím požehnání je více ZDE

 

Na malé slavnosti byla také potvrzena spolupráce Římskokatolické farnosti Proboštov a spolku na druhé etapě opravy kostela, která bude věnována nápravě fasády.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.