Myšlenka založit instituci, která by se zabývala zaniklými obcemi Českého středohoří, zrála několik let. Koncem roku 2022 se změnila na sen. "Aby se Ti naplnil sen, musíš za ním jít" je motto spolku již od svého založení v roce 2016. Následující řádky tuto cestu za snem MUZOOS dokumentují.

leden 2023

Vytvoření jádra pracovní skupiny, kterou myšlenka instituce zabývající se zaniklými obcemi zaujala:

Petr Karlíček, ředitel Archivu města Ústí nad Labem

Martin Krsek, vedoucí historického oddělení Muzea města Ústí nad Labem

Petr Kůstka, starosta obce Malečov

Zdeněk Petr, předseda spolku.

V prvé řadě byl předsedou spolku osloven Petr Karlíček, který se zaniklými obcemi dlouhodobě zabývá a jeho prostřednictvím Martin Krsek. Zároveň byl osloven starosta obce Malečov, který pro potřeby instituce nabídl prostor stávajícího Kulturního domu (KD) v Rýdeči. KD Rýdeč je z několika důvodů ke zřízení instituce vhodný:

  • celý objekt s přilehlými pozemky je ve vlastnictví obce
  • objekt je dostatečně veliký a v současné době málo využívaný
  • není ve velkém městě, ale naopak v malé obci zhruba uprostřed Českého středohoří
  • leží na poměrně frekventované silnici, která propojuje Ústí nad Labem s Litoměřicemi
  • silnice je v zimě udržovaná, v Rýdeči končí velmi dobré autobusové spojení z Ústí nad Labem
  • v létě, resp. za vhodného počasí je trasa přes Rýdeč hojně využívaná cyklisty.

29. 1. 2023

Dne 29. 1. 2023 Petr Kůstka a Zdeněk Petr prošli interiéry KD Rýdeč. Mj. zevrubně prohlédli velké prostory podkroví, které by mohly být v budoucnu, v případě potřeby, využity pro další rozšíření MUZOOS. Následně proběhlo několik schůzek Kůstka, Petr zaměřených ke stanovení dalšího postupu a ke sjednocení názoru na využití jednotlivých podlaží.

březen až květen 2023

V tomto období proběhlo několik pracovních i přípravných shůzek. Krom schůzek Petr Kůstka, Zdeněk Petr se dne 27. 3. 2023 v Archivu města Ústí nad Labem sešli Zdeněk Petr s Petrem Karlíčkem k upřesnění a doplnění podkladů pro prezentaci, kterou Zdeněk Petr přednesl dne 4. 4. 2023 na zasedání Rady Severočeského sdružení obcí (SeSO), jež se konalo v jednací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem.

Dne 11. 4. 2023 podnikli Petr Kartlíček, Martin Krsek a Zdeněk Petr cestu ke KD Rýdeč, aby na místě "činu" mohli prodiskutovat možnosti náplně MUZOOS, nosnost projektu a také jeho udržitelnost. Přínosný byl názor Martina Krska, zejména z pohledu ústeckého politika, ale i jako pracovníka Muzea města Ústí nd Labem.

Následný den, 12. 4. 2023, se po předchozí dohodě uskutečnila v sídle s. r. o. 3+1 architekti schůzka Zdeňka Petra s architektem Pavlem Pláničkou, který je zároveň jednatelem zmíněné společnosti. Cílem bylo oslovit a získat zavedenou a v Ústí nad Labem renomovanou architektonickou kancelář pro zpracování úvodní studie, která by měla sloužit k prověření variant řešení a jejich předjednání s dotčenými orgány státní správy. A protože myšlenka MUZOOS zaujala, společnost 3+1 architekti dne 17. 4. předložila cenovou nabídku na zpracování studie, kterou bude, v případě odsouhlasení, hradit obec Malečov.

Dne 31. 5. 2023 proběhlo ve společenském sálu KD Rýdeč zasedání Rady obce Malečov společně se zastupiteli, na kterém Zdeněk Petr projekt MUZOOS představil. Následné hlasování projekt jednoznačně podpořilo.    

Koncem dubna byla navázána spolupráce s Odborem územního plánování Krajského úřadu Ústeckého kraje na tvorbě mapy zaniklých obcí, osad a samot na území vymezeném hranicí CHKO České středohoří.červen 2023

Dne 7. 6. 2023 byla spuštěna mapa MUZOOS. Ten samý den proběhla na Katedře historie FF UJEP schůzka, kterou zprostředkoval Petr Hrubý, ředitel NPÚ ÚOP Ústí nad Labem, se záměrem získat pro projekt MUZOOS odborné zázemí. Schůzky se zúčastnili: Petr Hrubý, Jakub Pátek, zástupce vedoucího katedry, Táňa Šimková, vedoucí Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, a Zdeněk Petr. Byly vysloveny možnosti spolupráce a zapojení studentů do tvorby odborné náplně projektu.

Zastupitelstvo obce Malečov dne 14. 6. 2023 svým usnesením schválilo cenovou nabídku na vypracování studie společností 3+1 architekti.

Dne 23. 6. 2023 se na Katedře historie FF UJEP uskutečnila schůzka ve složení Jakub Pátek, Kamil Podroužek, zástupce vedoucí Centra pro dokumentaci, Martin Krsek a Zdeněk Petr k upřesnění možností spolupráce na projektu MUZOOS. Dne 25. 6. 2023 se Zdeněk Petr sešel v Malečově s Petrem Novákem, vedoucím Katedry geoinformatiky FŽP UJEP, aby projednali možnosti spolupráce na tvorbě projektu MUZOOS. Rovněž byl navázán kontakt s Jiřím Rieznerem z Katedry geografie PřF UJEP s tím, že schůzka Riezner, Petr, vzhledem k časovým možnostem, proběhne v druhé polovině srpna roku 2023. Jiří Riezner projevil zájem o spolupráci i s možností zapojit studenty do tvorby odborné náplně projektu.

19. 7. 2023

Dne 19. 7. 2023 se od 10.00 hod. v KD Rýdeč uskutečnila pracovní porada skupiny MUZOOS ve složení Karlíček, Krskek, Kůstka, Plánička, Petr. Po prohlídce interiérů proběhla diskuze a následně byl sepsán Záznam z této porady.

12. 9. 2023

Dne 12. 9. 2023 se od 9.00 hod. v budově CPTO UJEP uskutečnila první pracovní porada skupiny ZOOS ve složení Karlíček, Novák, Pátek, Riezner, Petr (omluven Podroužek). Po diskuzi byl následně sepsán Záznam z porady. Další pracovní porada této skupiny se uskuteční počátkem března roku 1924. V mezidobí budou probíhat individuální jednání a konzultace stejně tak, jako tomu bylo v období před první poradou.

25. 10. 2023

V sídle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště „Správa CHKO České středohoří“ se dne 25. 10. 2023 uskutečnila schůzka předsedy spolku se zástupci agentury pod vedením Jana Kyselky, vedoucím Oddělení ochrany přírody a krajiny. Byly diskutovány možnosti zapojení agentury do projektu MUZOOS se zaměřením na změny v krajině, které jsou spojeny se zánikem sídel. Jan Kyselka přijal zastoupení v pracovním týmu ve skupině ZOOS.

31. 10. 2023

Dne 31. 10. 2023 proběhla v sídle společnosti 3+1 architekti schůzka členů skupiny MUZOOS, na které byl představen koncept provedení úvodní studie v papírové podobě. Po následné diskuzi bylo odsouhlaseno konečné pojetí studie (viz záznam). Obec Malečov s architektonickým studiem uzavře smlouvu o dílo s termínem dodání studie do konce roku 2023.

6. 11. 2023

Dne 6. 11. 2023 v Praze proběhla první schůzka předsedy spolku s ředitelem kreativní společnosti Lunchmeat Studio, s. r. o., Jakubem Peškem. Předmětem jednání byly možnosti zapojení studia do tvorby expozice MUZOOS a diskuse, jak expozici uchopit. Více v sekci NOVINKY.

28. 2. 2024

Nakonec byla Studie dokončena dne 28. 2. 2024. Je to autorská licence architektonického studia 3+1 architekti. Studie bude sloužit k projednání s dotčenými orgány státní správy, s politiky Ústeckého kraje, s vedením UJEP apod. Je pravděpodobné, že dojde k drobným změnám vnější podoby objektu i uspořádání vnitřní dispozice. Idea ale zůstává...

březen, duben 2024

V průběhu března byla Studie připomínkována postupně ve skupině MUZOOS (Karlíček, Krsek, Kůstka, Petr, Plánička) a AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří. Následně byl architekt Plánička ve smyslu připomínek požádán o úpravu vnější podoby hlavního objektu. Rozhodující úpravy: střešní krytina z pálených tašek "bobrovek", členění oken do tvaru kříže, suplování kordonové římsy na východní a jižní straně jiným odstínem a provedením omítky. Výsledek je vidět na následujících výkresech (pozn.: zobrazení v axn pohledech nemá dopracované členění oken do kříže).

27. 4. 2024

Dne 27. 4. 2024 proběhla v Muzeu v přírodě Zubrnice přednáška Petra Karlíčka k turistické stezce po ZOOS pod Bukovou horou. Po něm prezentovali výsledky svých seminárních prací k zaniklým obcím studenti Katedry historie FF UJEP, které zpracovali pod vedením Viléma Zábranského. Následovalo putování po stezce ze Zubrnic do Malého Března.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.